ПрАТ «Пирятинське АТП - 15343»
 

ПрАТ «Пирятинське АТП - 15343»

Код за ЄДРПОУ: 03118179
Телефон: 0535821079
Юридична адреса: 37000, Полтавська область, Пирятинський район, м.Пирятин, вул.Європейська, 152
 
 

Вид інформації: "Станом на 12.03.2014" ***** Дата розміщення: 0000-00-00


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор   Паєвський Сергiй Миколайович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.12.03.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство «Пирятинське автотранспортне пiдприємство 15343»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента37300 Полтавська обл., м.Пирятин вул.Червоноармiйська, 152
4. Код за ЄДРПОУ03118179
5. Міжміський код та телефон, факс05358-21079 05358-21079
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано убюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінціhttp://03118179.smida.gov.uaв мережі Інтернет
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
12.03.2014обраноРевiзорЖук Iрина ВолодимирiвнаКН 018400
26.10.1995 Глобинським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0
Зміст інформації:
Пiдстава- рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.03.2014р. (протокол № 1). Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, працює бухгалтером ПП Побочiй В.Г. Посадова особа обрана термiном на 3 роки i непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
12.03.2014звільненоГолова наглядової радиБречко Ольга ГригорiвнаКО 141712
20.09.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
0.01
Зміст інформації:
Пiдстава- рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.03.2014р. (протокол № 1). Володiє 0,01% в статутному капiталi емiтента, перебувала на посадi з 10.06.2011р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
12.03.2014звільненоЧлен наглядової радиДузенко Микола IвановичКН 933967
25.06.1999 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
0
Зміст інформації:
Пiдстава- рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.03.2014р. (протокол № 1). Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, перебував на посадi з 10.06.2011р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
12.03.2014звільненоЧлен наглядової радиРальченко Анатолiй ПетровичКН 184797
05.09.1996 Пирятинським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0.24
Зміст інформації:
Пiдстава- рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.03.2014р. (протокол № 1). Володiє 0,24% в статутному капiталi емiтента, перебував на посадi з 10.06.2011р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
12.03.2014звільненоРевiзорСтельмах Тетяна ГригорiвнаКО 493416
18.01.2003 Пирятинським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0
Зміст інформації:
Пiдстава- рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.03.2014р. (протокол № 1). Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, перебувала на посадi з 10.06.2011р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
12.03.2014обраноЧлен наглядової радиПобочiй Володимир ГригоровичКН 133252
27.03.1996 Пирятинським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0
Зміст інформації:
Пiдстава- рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.03.2014р. (протокол № 1). Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, працює лiкарем Пирятинської ЦРЛ. Посадова особа обрана термiном на 3 роки i непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
12.03.2014обраноЧлен наглядової радиПедяш Сергiй IвановичКН 669909
27.03.1997 Пирятинським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0
Зміст інформації:
Пiдстава- рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.03.2014р. (протокол № 1). Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – суддя Пирятинського районного суду, пенсiонер. Посадова особа обрана термiном на 3 роки i непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
12.03.2014обраноЧлен наглядової радиПедяш Олег IвановичКН 014471
22.06.1995 Пирятинським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0
Зміст інформації:
Пiдстава- рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.03.2014р. (протокол № 1). Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – пенсiонер. Посадова особа обрана термiном на 3 роки i непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
12.03.2014обраноГолова наглядової радиПобочiй Володимир ГригоровичКН 133252
27.03.1996 Пирятинським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0
Зміст інформації:
Пiдстава- рiшення засiдання наглядоовї ради ПрАТ "Пирятинське АТП-15343" вiд 12.03.2014р. (протокол № 1). Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, працює лiкарем Пирятинської ЦРЛ. Посадова особа обрана термiном на три роки i непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
12.03.2014звільненоДиректорПаєвський Сергiй МиколайовичКО 171159
15.12.2000 Пирятинським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0.673
Зміст інформації:
Пiдстава- рiшення засiдання наглядоовї ради ПрАТ "Пирятинське АТП-15343" вiд 12.03.2014р. (протокол № 1). Володiє 0,673% в статутному капiталi емiтента, перебував на посадi з 10.06.2011р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
12.03.2014призначеноДиректорПаєвський Сергiй МиколайовичКО 171159
15.12.2000 Пирятинським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0.673
Зміст інформації:
Пiдстава- рiшення засiдання наглядоовї ради ПрАТ "Пирятинське АТП-15343" вiд 12.03.2014р. (протокол № 1). Володiє 0,673% в статутному капiталi емiтента, перебував на посадi директора ПрАТ "Пирятинське АТП-15343". Посадова особа призначена термiном на три роки i непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.