ПрАТ «Пирятинське АТП - 15343»
 

ПрАТ «Пирятинське АТП - 15343»

Код за ЄДРПОУ: 03118179
Телефон: 0535821079
Юридична адреса: 37000, Полтавська область, Пирятинський район, м.Пирятин, вул.Європейська, 152
 
 

Вид інформації: "Станом на 07.07.2014" ***** Дата розміщення: 0000-00-00


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор   Паєвський Сергій Миколайович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.07.07.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акціонерне товариство "Пирятинське автотранспортне підприємство 15343"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента37000 Полтавська обл., м.Пирятин вул.Червоноармійська, 152
4. Код за ЄДРПОУ03118179
5. Міжміський код та телефон, факс(05358) 21079 (05358) 20600
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінціhttp://03118179.smida.gov.uaв мережі Інтернет
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонеромПовне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентівРозмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
107.07.201407.07.2014"фізична особа"-77.850
Зміст інформації:
ПрАТ "Пирятинське АТП- 15343" 07.07.2014р. отримало інформацію від власника акцій відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства" та повідомляє про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: 
"фізична особа", яка володіла 463 473 шт. або 77,85% голосуючих акцій, не володіє голосуючими акціями емітента;
207.07.201407.07.2014"фізична особа"-077.85
Зміст інформації:
ПрАТ "Пирятинське АТП- 15343" 07.07.2014р. отримало інформацію від власника акцій відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства" та повідомляє про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: 
"фізична особа", яка не володіла акціями емітента, придбала у володіння пакет акцій загальною кількістю 463 473 шт. або 77,85% голосуючих акцій та володіє 463 473 шт. або 77,85% голосуючих акцій емітента.