ПрАТ «Пирятинське АТП - 15343»
 

ПрАТ «Пирятинське АТП - 15343»

Код за ЄДРПОУ: 03118179
Телефон: 0535821079
Юридична адреса: 37000, Полтавська область, Пирятинський район, м.Пирятин, вул.Європейська, 152
 
 

Вид інформації: "Станом на 22.03.2017" ***** Дата розміщення: 0000-00-00


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор   Паєвський Сергiй Миколайович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.22.03.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство «Пирятинське автотранспортне пiдприємство 15343»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента37300 Полтавська обл., м.Пирятин вул.Європейська, буд.152
4. Код за ЄДРПОУ03118179
5. Міжміський код та телефон, факс(05358)21079 21079
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінціhttp://03118179.smida.gov.uaв мережі Інтернет
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
22.03.2017припинено повноваженняЧлен наглядової радиПедяш Олег IвановичКН 014471
22.06.1995 Пирятинським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0
Зміст інформації:
ПрАТ «Пирятинське АТП- 15343» повiдомляє, що рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.03.2017р. (протокол № 1) у зв’язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження, не володiє акцiями емiтента, перебував на посадi з 12.03.2014р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
22.03.2017припинено повноваженняРевiзорЖук Iрина ВолодимирiвнаКН 018400
26.10.1995 Глобинським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0
Зміст інформації:
ПрАТ «Пирятинське АТП- 15343» повiдомляє, що рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.03.2017р. (протокол № 1) у зв’язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження, не володiє акцiями емiтента, перебувала на посадi з 12.03.2014р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
22.03.2017припинено повноваженняГолова наглядової радиПобочiй Володимир ГригоровичКН 133252
27.03.1996 Пирятинським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
77.86
Зміст інформації:
ПрАТ «Пирятинське АТП- 15343» повiдомляє, що рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.03.2017р. (протокол № 1) у зв’язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження, володiє 77,86% статутного капiталу емiтента, перебував на посадi з 12.03.2014р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.03.2017припинено повноваженняЧлен наглядової радиПедяш Сергiй IвановичКН 669909
27.03.1997 Пирятинським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0
Зміст інформації:
ПрАТ «Пирятинське АТП- 15343» повiдомляє, що рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.03.2017р. (протокол № 1) у зв’язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження, не володiє акцiями емiтента, перебував на посадi з 12.03.2014р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
22.03.2017обраноГолова наглядової радиПобочiй Володимир ГригоровичКН 133252
27.03.1996 Пирятинським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
77.86
Зміст інформації:
ПрАТ «Пирятинське АТП- 15343» повiдомляє, що рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.03.2017р. (протокол № 1) термiном на три роки обрано членом наглядової ради, рiшенням засiдання наглядової ради ПрАТ «Пирятинське АТП-15343» вiд 22.03.2017р. (протокол № 3) обрано головою наглядової ради термiном на три роки, володiє 77,86% статутного капiталу емiтента, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв- лiкар-уролог Пирятинської ЦРЛ, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.03.2017обраноЧлен наглядової радиПедяш Сергiй IвановичКН 669909
27.03.1997 Пирятинським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0
Зміст інформації:
ПрАТ «Пирятинське АТП- 15343» повiдомляє, що рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.03.2017р. (протокол № 1) термiном на три роки обрано представника акцiонера Побочiя В.Г, не володiє акцiями емiтента, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – адвокат м.Пирятин Полтавської областi, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.03.2017обраноЧлен наглядової радиПедяш Олег IвановичКН 014471
22.06.1995 Пирятинським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0
Зміст інформації:
ПрАТ «Пирятинське АТП- 15343» повiдомляє, що рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.03.2017р. (протокол № 1) термiном на три роки обрано представника акцiонера Побочiя В.Г, не володiє акцiями емiтента, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – пенсiонер, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.03.2017обраноРевiзорЖук Iрина ВолодимирiвнаКН 018400
26.10.1995 Глобинським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0
Зміст інформації:
ПрАТ «Пирятинське АТП- 15343» повiдомляє, що рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.03.2017р. (протокол № 1) термiном на три роки обрано, не володiє акцiями емiтента, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв- бухгалтер ПП Побочiй В.Г., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.03.2017припинено повноваженняДиректорПаєвський Сергiй МиколайовичКО 171159
15.12.2000 Пирятинським РВ УМВС України в Полтавськiй областi
0.673
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання наглядової ради ПрАТ «Пирятинське АТП-15343» вiд 22.03.2017р. (протокол № 3) в зв’язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження, володiє 0,673% в СК емiтента, перебував на посадi з 12.03.2014р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.03.2017обраноДиректорПаєвський Сергiй МиколайовичКО 171159
15.12.2000 Пирятинським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0.673
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання наглядової ради ПрАТ «Пирятинське АТП-15343» вiд 22.03.2017р. (протокол № 3) обрано термiном на три роки, володiє 0,673% в СК, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв- директор ПрАТ «Пирятинське АТП-15343», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.