ПрАТ «Пирятинське АТП - 15343»
 

ПрАТ «Пирятинське АТП - 15343»

Код за ЄДРПОУ: 03118179
Телефон: 0535821079
Юридична адреса: 37000, Полтавська область, Пирятинський район, м.Пирятин, вул.Європейська, 152
 
 

Вид інформації: "Станом на 15.03.2018" ***** Дата розміщення: 0000-00-00


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор   Паєвський Сергiй Миколайович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.15.03.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Пирятинське автотранспортне пiдприємство 15343»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
37300, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Європейська, буд.152
4. Код за ЄДРПОУ
03118179
5. Міжміський код та телефон, факс
(05358)21079 21079
6. Електронна поштова адреса
atp15343p@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії15.03.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*№ 52 бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"16.03.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціhttp://03118179.bs1998.infoв мережі Інтернет16.03.2018
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/пДата прийняття рішенняГранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
12345
115.03.20181000.00325.4307.31
Зміст інформації:
ПрАТ «Пирятинське АТП- 15343» повiдомляє, що рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.03.2018р. (протокол № 1) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: попередньо надати згоду Товариству вчиняти значнi правочини з iншими суб'єктами господарювання протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення граничною сукупною вартiстю, що не перевищуватиме 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень або її еквiвалент в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, що дiятиме на дату вчинення вiдповiдного правочину. Вказанi правочини стосуються: вiдчуження (купiвлi-продажу, обмiну, тощо) та/або застави, та/або iпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумiсну дiяльнiсть стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цiлому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будiвель та споруд, землi, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробiв та комплектуючих, матерiалiв, напiвфабрикатiв, вiдходiв, майнових прав i обов'язкiв та iнших об'єктiв; правочини щодо отримання позик, кредитiв; правочини щодо реконструкцiї, знесення, подiлу, видiлу нерухомого майна Товариства вiдповiдно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 325400,00грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає- 307,31%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй-467477шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 467477шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 467477 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - 0(нуль) шт.