ПрАТ «Пирятинське АТП - 15343»
 

ПрАТ «Пирятинське АТП - 15343»

Код за ЄДРПОУ: 03118179
Телефон: 0535821079
Юридична адреса: 37000, Полтавська область, Пирятинський район, м.Пирятин, вул.Європейська, 152
 
 

Вид інформації: "Річний звіт за 2013 рік" ***** Дата розміщення: 0000-00-00


Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

Паєвський Сергiй Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

16.04.2014

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Пирятинське автотранспортне пiдприємство 15343"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

03118179

4. Місцезнаходження

37000, Полтавська, Пирятинський, м.Пирятин, вул.Червоноармiйська, 152

5. Міжміський код, телефон та факс

(05358)21079, (05358)21079

6. Електронна поштова адреса

atp15343p@ukr.net

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

17.04.2014

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

№ 81, "Вiдомостi НКЦПФР"

29.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет

http://03118179.smida.gov.ua

17.04.2014

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст


Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб; інформацію щодо посади корпоративного секретаря; про рейтингове агентство; про засновників емітента; про дивіденди; про осіб, послугами яких користується емітент; опис бізнесу; інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається оскільки емітент -приватне акціонерне товариство.
Цiннi папери емiтента не перебувають в лiстингу на фондових бiржах.
Iнформацiя про органи управлiння не надається оскiльки емiтент - акцiонерне товариство.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за КВЕД.
Облiгацiї, похiднi та iншi цiннi папери Товариство в звiтному роцi не випускало, а також викупу власних акцiй не вiдбувалося.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi.
Повідомлення про проведення загальних зборів оприлюднено в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 22.01.2013р.
Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН та цiльових олiгацiй.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV


III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Пирятинське автотранспортне пiдприємство 15343"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АВ № 777796

3. Дата проведення державної реєстрації

18.12.1995

4. Територія (область)*

53000 - Полтавська

5. Статутний капітал (грн)

148820,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість працівників (осіб)

6

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

пасажирський наземний транспорт міського і приміського сполучення 49.31, інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. 49.39, допоміжне обслуговування наземного транспорту 55.21

10. Органи управління підприємства

Емітент- акціонерне товариство, інформація не розкривається.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Вiддiлення № 9 фiлiї ПАТ КБ "Надра" Полтавське РУ

2) МФО банку

331809

3) поточний рахунок

26005009149001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в

5) МФО банку

д/в

6) поточний рахунок

д/в

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV


V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1) посада

Директор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паєвський Сергiй Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КО, 171159, 15.12.2000, пирятинським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут

6) стаж керівної роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попередня посада- головний iнженер Товариства, виконуючий обов'язки директора ВАТ "Пирятинське АТП 15343"

8) дата обрання та термін, на який обрано

09.06.2011, три роки

9) опис

Посадова особа обрана загальним зборами акцiонерiв вiд 09.06.2011р. термiном на три роки. Повноваження та обов"язки виконує згiдно Статуту товариства та вiдповiдних Положень. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бречко Ольга Григорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КО, 141712, 20.09.2000, Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Середньо-технiчна, Полтавський кооперативний технiкум

6) стаж керівної роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 1996 року головний бухгалтер ТзДВ "Полтаваавтотранс"

8) дата обрання та термін, на який обрано

09.06.2011, три роки

9) опис

Посадова особа переобрана загальним зборами акцiонерiв вiд 09.06.2011р. термiном на три роки. Повноваження та обов"язки виконує згiдно Статуту товариства та вiдповiдних Положень. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дузенко Микола Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН, 933967, 25.06.1999, Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Середньо-технiчна, Роменський iндустрiальний технiкум

6) стаж керівної роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 1999р. заст. голови правлiння ВАТ "Полтаваавтотранс"

8) дата обрання та термін, на який обрано

09.06.2011, три роки

9) опис

Посадова особа переобрана загальним зборами акцiонерiв вiд 09.06.2011р. термiном на три роки. Повноваження та обов"язки виконує згiдно Статуту товариства та вiдповiдних Положень. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ральченко Анатолiй Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН, 933967, 25.06.1999, Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi

4) рік народження**

1949

5) освіта**

Середньо-технiчна, Прилуцький технiкум електрифiкацiї сiльського господарства

6) стаж керівної роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник голови правлiння ВАТ "Полтававтотранс"

8) дата обрання та термін, на який обрано

09.06.2011, три роки

9) опис

Посадова особа - представник ВАТ "Полтаваавтотранс" (64,954% вiд СК) - обрана загальним зборами акцiонерiв вiд 09.06.2011р. термiном на три роки. Повноваження та обов"язки виконує згiдно Статуту товариства та вiдповiдних Положень. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стельмах Тетяна Григорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КО, 493416, 18.01.2003, Пирятинським РВ УМВС україни в Полтавськiй обл.

4) рік народження**

1954

5) освіта**

Середньо-технiчна, Березоворудський с/г технiкум

6) стаж керівної роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З 1984 року - Начальник Пирятинської автостанцiї

8) дата обрання та термін, на який обрано

09.06.2011, три роки

9) опис

Посадова особа обрана загальним зборами акцiонерiв вiд 09.06.2011р. термiном на три роки. Повноваження та обов"язки виконує згiдно Статуту товариства та вiдповiдних Положень. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Григоренко Тамара Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН, 450618, 15.09.1997, Пирятинським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Середньо-технiчна, Донецький економiчний технiкум

6) стаж керівної роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 01.07.2005 р. бухгалтер ТОВ "Баришiвська зернова компанiя"

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.05.2009, невизначений

9) опис

Повноваження та обов"язки виконує згiдно посадової iнструкцiї. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.


** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Паєвський Сергiй Миколайович

КО, 171159, 15.12.2000, пирятинським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

4004

0,672625

4004

0

0

0

Голова наглядової ради

Бречко Ольга Григорiвна

КО, 141712, 20.09.2000, Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

5

0,000840

5

0

0

0

Член наглядової ради

Дузенко Микола Iванович

КН, 933967, 25.06.1999, Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

0

0,000000

0

0

0

0

Член наглядової ради

Ральченко Анатолiй Петрович

КН, 933967, 25.06.1999, Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi

0

0,000000

0

0

0

0

Ревiзор

Стельмах Тетяна Григорiвна

КО, 493416, 18.01.2003, Пирятинським РВ УМВС україни в Полтавськiй обл.

0

0,000000

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Григоренко Тамара Петрiвна

КН, 450618, 15.09.1997, Пирятинським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

0

0,000000

0

0

0

0

Усього

4009

0,673465

4009

0

0

0


* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента


Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Бутко Сергiй Iванович

КО, 207339, 21.03.2001, Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

463473

77,857983

463473

0

0

0

Усього

463473

77,857983

463473

0

0

0


* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.


** Не обов'язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV


VII. Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

X


Дата проведення

22.03.2013

Кворум зборів **

78,530000

Опис

Порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії.
2.Обрання голови і секретаря загальних зборів, затвердження процедури та регламенту.
3.Звіти: Директора, наглядової ради і ревізора про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2012р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку покриття збитку.
4.Про надання повноважень Директору на вчинення значних правочинів.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного: всі питання розглянуті та ухвалені, складено протокол № 1 чергових зборів акціонерів від 22.03.2013р.


* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.


** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV


X. Відомості про цінні папери емітента1. Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21.07.2011

63/16/1/11

Полтавське ТУ ДКЦПФР

UA4000127591

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

25,00

595280

14882000,00

100,000000

Опис

Акцiї не включенi до котирувального списку, обертаються на внутрiшньому неорганiзованому ринку. Додаткових емiсiй в звiтному перiодi товариство не здiйснювало.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента


1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)


на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого призначення:

267,1

239,0

0,0

0,0

267,1

239,0

будівлі та споруди

162,8

153,5

0,0

0,0

162,8

153,5

машини та обладнання

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

транспортні засоби

91,7

74,4

0,0

0,0

91,7

74,4

інші

12,6

11,1

0,0

0,0

12,6

11,1

2. Невиробничого призначення:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

будівлі та споруди

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

машини та обладнання

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

транспортні засоби

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

інші

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Усього

267,1

239,0

0,0

0,0

267,1

239,0

Опис

Сума зносу складає 2080,6 тис. грн., зношеність основних засобів - 90 %.
Залишкова вартість основних засобів на кінець року складає 239 тис. грн. 
Основних засобів, що тимчасово не використовуються - немає.
Основних засобів, одержаних у фінансову оренду у звітному періоді, не було.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

-947,5

-888,7

Статутний капітал (тис. грн.)

148,8

148,8

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

148,8

148,8

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 1096,3 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 1096,3 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.


3. Інформація про зобов’язання емітента


Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,00

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами

X

0,00

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X


X

X

за векселями (всього)

X

0,00

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

2,70

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,00

X

X

Інші зобов'язання

X

1243,50

X

X

Усього зобов'язань

X

1246,20

X

X

Опис

На кiнець звiтного перiоду довгостроковi зобов'язання вiдсутнi.


Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

22.01.2013

22.01.2013

Відомості про проведення загальних зборів

07.06.2013

07.06.2013

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV


XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)


Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23561178

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

36003, м.Полтава, вул.Жовтнева, 41а, к.4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№ 1991 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/в д/в д/в д/в

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора***

Умовно-позитивна

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

*** Зазначається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення думки".

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIVІнформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так (*)

Ні (*)

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X


Акціонери 


X

Депозитарна установа


X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так (*)

Ні (*)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку


X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків


X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так (*)

Ні (*)

Підняттям карток


X

Бюлетенями (таємне голосування)

X


Підняттям рук


X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?


Так (*)

Ні (*)

Реорганізація


X

Додатковий випуск акцій


X

Унесення змін до статуту


X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства


X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства


X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради


X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу


X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)


X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді


X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні


Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?


(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

3

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?


Так (*)

Ні (*)

Стратегічного планування


X

Аудиторський


X

З питань призначень і винагород


X

Інвестиційний


X

Інше (запишіть)

д/в

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою


X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій


X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства


X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X


Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?


Так (*)

Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі


X

Знання у сфері фінансів і менеджменту


X

Особисті якості (чесність, відповідальність)


X

Відсутність конфлікту інтересів


X

Граничний вік


X

Відсутні будь-які вимоги

X


Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так (*)

Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X


Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками


X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)


X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена


X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

1

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

2

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)


Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

Ні

Ні

Ні

Так

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?


Так (*)

Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  


X

Положення про наглядову раду 

X


Положення про виконавчий орган

X


Положення про посадових осіб акціонерного товариства 


X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X


Положення про акції акціонерного товариства 


X

Положення про порядок розподілу прибутку 


X

Інше (запишіть) 

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?


Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності 

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства 

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи 

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?


Так (*)

Ні (*)

Не проводились взагалі


X

Менше ніж раз на рік


X

Раз на рік

X


Частіше ніж раз на рік


X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?


Так (*)

Ні (*)

Загальні збори акціонерів


X

Наглядова рада

X


Виконавчий орган


X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

З якої причини було змінено аудитора?


Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень


X

Не задовольняли умови угоди з аудитором


X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів


X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?


Так (*)

Ні (*)

Ревізійна комісія (ревізор)

X


Наглядова рада


X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства


X

Стороння компанія або сторонній консультант

X


Перевірки не проводились


X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?


Так (*)

Ні (*)

З власнї ініціативи


X

За дорученням загальних зборів


X

За дорученням наглядової ради


X

За зверненням виконавчого органу


X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів


X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?


Так (*)

Ні (*)

Випуск акцій


X

Випуск депозитарних розписок


X

Випуск облігацій


X

Кредити банків


X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів


X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором


Так, плануємо розпочати переговори


Так, плануємо розпочати переговори в наступному році


Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років


Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Х

Не визначились


* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:


яким органом управління прийнятий:

д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/в


Звіт про корпоративне управління*


1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Емітент не є фінансовою установою, тому інформація не розкривається.


2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

д/в


3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

д/в


4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

д/в


5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

д/в


6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

д/в


7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

д/в


8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

д/в


9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

д/в


10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

д/в


11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

д/в


12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

д/в


кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

д/в


перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

д/в


випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

д/в


ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

д/в


стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

д/в


13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

д/в


прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

д/в


стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

д/в


наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

д/в* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV


Фінансовий звіт


суб'єкта малого підприємництва


коди

Дата (рік, місяць, число)

14

01

01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Пирятинське автотранспортне пiдприємство 15343"

за ЄДРПОУ

03118179

Територія


за КОАТУУ

5323810100

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

пасажирський наземний транспорт міського і приміського сполучення

за КВЕД

49.31

Середня кількість працівників

6
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком


Адреса, телефон:

37000, Пирятинський, м.Пирятин, вул.Червоноармiйська, 152 (05358)21079


Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v


за міжнародними стандартами фінансової звітності
1. Баланс


На 31.12.2013


Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006


Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції

020Основні засоби:
залишкова вартість

030

267,1

239,0

первісна вартість

031

2330,3

2319,6

знос

032

(2063,2)

(2080,6)

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість

035первісна вартість

036накопичена амортизація

037

( )

( )

Довгострокові фінансові інвестиції

040Інші необоротні активи

070Усього за розділом I

080

267,1

239,0

II. Оборотні активи
Виробничі запаси

100

51,1

52,5

Поточні біологічні активи

110Готова продукція

130Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість

160

4,2

0,0

первісна вартість

161

4,2

0,0

резерв сумнівних боргів

162

( )

( )

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170Інша поточна дебіторська заборгованість

210

5,1

4,2

Поточні фінансові інвестиції

220Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

2,0

3,0

у тому числі в касі

231

0,4

0,0

в іноземній валюті

240Інші оборотні активи

250Усього за розділом II

260

62,4

59,7

III. Витрати майбутніх періодів

270IV. Необоротні активи та групи вибуття

275Баланс

280

329,5

298,7

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал
Статутний капітал

300

148,8

148,8

Додатковий капітал

320

714,9

714,9

Резервний капітал

340Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-1752,4

-1811,2

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Усього за розділом I

380

-888,7

-947,5

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430III. Довгострокові зобов'язання

480IV. Поточні зобов`язання
Короткострокові кредити банків

500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

41,0

26,3

Поточні зобов`язання за розрахунками:
з бюджетом

550

3,6

2,7

зі страхування

570

3,7

3,7

з оплати праці*

580

5,3

7,1


605Інші поточні зобов`язання

610

1164,6

1206,4

Усього за розділом IV

620

1218,2

1246,2

V. Доходи майбутніх періодів

630Баланс

640

329,5

298,7


* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665)

0,0Примітки:

Основні засоби: сума основних засобів на кінець року складає за первісною вартістю 2319,6 тис. грн. Сума зносу складає 2080,6 тис. грн., зношеність основних засобів - 90 %.
Залишкова вартість основних засобів на кінець року складає 239,0 тис. грн. 
Протягом року згідно наказу № 4 від 01.07.2013 р. був списаний вантажний автомобіль ГАЗ 53-А вартістю 10747,66 грн.
Основних засобів, що тимчасово не використовуються - немає.
Основних засобів, одержаних у фінансову оренду у звітному періоді, не було.

Запаси: на кінець звітного періоду виробничі запаси складають 52,5 тис. грн.

Дебіторська заборгованість: сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за звітний рік відсутня. Резерв сумнівних боргів не нараховувався. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом відсутня. 
Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець року становить 4,2 тис. грн.
Основним дебітором товариства є: ПАТ "Полтаваобленерго" - 4,2 тис. грн.

Зобов'язання: на кінець звітного періоду довгострокові зобов'язання відсутні, поточні зобов'язання становлять 1246,2 тис. грн. Структура поточних зобов'язань (тис. грн.):

Поточні зобов'язання На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
Короткострокові кредити банків - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 41,0 26,3
Поточні зобов'язання за розрахунками: 
З бюджетом
3,6
2,7
Зі страхування 3,7 3,7
З оплати праці 5,3 7,1
Інші поточні зобов'язання 1164,6 1206,4

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду зменшилася на 14,7 тис. грн. Основними кредиторами товариства є: ТДВ "Полтаваавтотранс" - 1108,3 тис. грн., ТОВ "Полтаватранс" - 90,0 тис. грн., ПП "Поршенко І. Р." - 14,3 тис. грн. 

Власний капітал: склад власного капіталу на кінець звітного періоду:

Статутний капітал 148,8 тис. грн.
Додатковий капітал 714,9 тис. грн.
Непокритий збиток 1811,2 тис. грн. 

На протязі звітного періоду зміни у власному капіталі відбулися за рахунок збільшення непокритого збитку на суму 58,8 тис. грн. Загальна сума власного капіталу на кінець звітного періоду склала (-947,5) тис. грн.
Статутний капітал (заявлений та сплачений у повному обсязі) перевіряємого підприємства складає 148820,00 грн. і поділяється на 595280 простих іменних акцій рівної номінальної вартості 0,25 грн. кожна, випущених в бездокументарній формі.
Станом на 31.12.2013 р. державна частка відсутня.Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV


2. Звіт про фінансові результати


За 2013 р.


Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007


Стаття

Код рядка

За звітній період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

308,3

309,0

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

(23,1)

(46,8)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

285,2

262,2

Інші операційні доходи

040

62,5

48,0

Інші доходи

050Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 )

070

347,7

310,2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг)

080

(239,4)

(291,8)

Інші операційні витрати

090

(142,7)

(121,0)

у тому числі:

091

(62,2)

(77,2)


092

( )

( )

Інші витрати

100

(24,4)

(2,6)

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

(406,5)

(415,4)

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

(58,8)

(105,2)

Податок на прибуток

140Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

(58,8)

(105,2)

Забезпечення матеріального заохочення

160Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202
Примітки:

Доходи:
Дохід (виручка) від реалізації продукції 308,3 тис. грн.
Чистий доход від реалізації продукції 285,2 тис. грн.
Інші операційні доходи 62,5 тис. грн. 
Разом чисті доходи 347,7 тис. грн. 
Разом витрати 406,5 тис. грн. 
Чистий збиток 58,8 тис. грн.
Витрати:
Склад витрат (тис. грн.): 
-собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 239,4 тис. грн.;
-інші операційні витрати - 142,7 тис. грн.;
-інші витрати - 24,4 тис. грн.
КерівникПаєвський Сергiй Миколайович(підпис)


(ініціали, прізвище)Головний бухгалтерГригоренко Тамара Петрiвна(підпис)


(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV