ПрАТ «Пирятинське АТП - 15343»
 

ПрАТ «Пирятинське АТП - 15343»

Код за ЄДРПОУ: 03118179
Телефон: 0535821079
Юридична адреса: 37000, Полтавська область, Пирятинський район, м.Пирятин, вул.Європейська, 152
 
 

Вид інформації: "Повідомлення про збори 30.01.2014" ***** Дата розміщення: 0000-00-00


Тип информаціїПовідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії:30.01.2014
Дата публікації30.01.2014 08:08:58
Найменування емітента*Приватне акціонерне товариство "Пирятинське автотранспортне підприємство 15343"
Юридична адреса*37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Червоноармійська, 152
Керівник*Паєвський Сергій Миколайович - Директор. Тел: 0535821079
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство «Пирятинське автотранспортне підприємство 15343», місцезнаходження: 37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Червноармійська, 152 повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів, які відбудуться 12 березня 2014 року о 11-00 за адресою: м.Полтава, вул. Великотирнівська, 7 в адмінприміщенні товариства ТОВ «Полтаваавтотранс» ІІ поверх актова зала: 
Реєстрація проводиться з 10-30 до 10-50 год. 12 березня 2014 року за місцем проведення зборів. 
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів, затвердження процедури та регламенту.
3. Звіти: Директора, наглядової ради і ревізора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку покриття збитку (розподілу прибутку). 
4. Перевибори членів виконавчого і контролюючих органів.
5. Про попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень виконавчому органу.
Основні показники 
фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період
Звітний 2013 р. Попередній 2012р.
Усього активів 298,7 329,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 239,0 267,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 52,5 51,1
Сумарна дебіторська заборгованість 4,2 9,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,0 2,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1811,2 -1752,4
Власний капітал -947,5 -888,7
Статутний капітал 148,8 148,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1246,2 1218,2
Чистий прибуток (збиток) -58,8 -105,2 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 595 280 595 280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6 
Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, можливо за адресою: 
37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Червноармійська, 152, у головного бухгалтера товариства в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах –05.03.2014 року.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 30.01.2014р. в бюлетені "Відомості НКЦПФР" № 20.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посадиДиректорПаєвський Сергій Миколайович
(підпис)(ініціали та прізвище керівника)
М.П.30.01.2014
(дата)