ПрАТ «Пирятинське АТП - 15343»
 

ПрАТ «Пирятинське АТП - 15343»

Код за ЄДРПОУ: 03118179
Телефон: 0535821079
Юридична адреса: 37000, Полтавська область, Пирятинський район, м.Пирятин, вул.Європейська, 152
 
 

Вид інформації: "Повідомлення про збори 12.05.2015" ***** Дата розміщення: 0000-00-00


Тип информаціїПовідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії:12.02.2015
Дата публікації12.02.2015 08:45:39
Найменування емітента*Приватне акціонерне товариство «Пирятинське автотранспортне підприємство 15343»
Юридична адреса*37000, Полтавська область, Пирятинський район, м.Пирятин, вул.Червоноармійська, 152
Керівник*Паєвський Сергій Миколайович - Директор. Тел: 0535821079
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство «Пирятинське автотранспортне підприємство 15343», місцезнаходження: 37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Червноармійська, 152 повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів, які відбудуться 30 березня 2015 року о 16-00 за адресою: 36014, м.Полтава, вул. Артема, 13, оф.36. Реєстрація проводиться з 15-30 до 15-50 год. 30 березня 2015 року за місцем проведення зборів. Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту проведення загальних зборів акціонерів. 2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів. 3. Звіти: Директора, наглядової ради і ревізора про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2014р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку. 4. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів. 5. Затвердження Статуту в новій редакції. Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.) Найменування показника Період Звітний 2014 р. Попередній 2013р. Усього активів 296,7 298,7 Основні засоби (за залишковою вартістю) 213,0 239,0 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 72,4 52,5 Сумарна дебіторська заборгованість 4,1 4,2 Грошові кошти та їх еквіваленти 7,2 3,0 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -594,5 -1811,2 Власний капітал 269,2 -947,5 Статутний капітал 148,8 148,8 Довгострокові зобов’язання - - Поточні зобов’язання 27,5 1246,2 Чистий прибуток (збиток) 1216,7 -58,8 Середньорічна кількість акцій (шт.) 595 280 595 280 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 6 Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, можливо за адресою: 37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Червноармійська, 152, у головного бухгалтера товариства Григоренко Т.П. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00. тел.(05358)2-10-79. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах –24.03.2015 року. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 12.02.2015р. в бюлетені "Відомості НКЦПФР" № 29.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посадиДиректорПаєвський Сергій Миколайович
(підпис)(ініціали та прізвище керівника)
М.П.12.02.2015
(дата)