ПрАТ «Пирятинське АТП - 15343»
 

ПрАТ «Пирятинське АТП - 15343»

Код за ЄДРПОУ: 03118179
Телефон: 0535821079
Юридична адреса: 37000, Полтавська область, Пирятинський район, м.Пирятин, вул.Європейська, 152
 
 

Вид інформації: "Повідомлення про збори 18.03.2016" ***** Дата розміщення: 0000-00-00


Тип информаціїПовідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів:18.03.2016
Дата публікації16.02.2016 11:16:01
Найменування емітента*Приватне акціонерне товариство «Пирятинське автотранспортне підприємство 15343»
Юридична адреса*37000, Полтавська область, Пирятинський район, м.Пирятин, вул.Червоноармійська, 152
Керівник*Паєвський Сергій Миколайович - Директор. Тел: 0535821079
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акціонерне товариство «Пирятинське автотранспортне підприємство 15343», місцезнаходження: 37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Червноармійська, 152 повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів, які відбудуться  18 березня 2016 року о 13-00  за адресою: 36014, м.Полтава, вул. Артема, 13, оф.36. 

 Реєстрація проводиться  з  12-30  до 12-50 год.  18 березня 2016 року  за місцем проведення зборів.

Порядок  денний:

  1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
  2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
  3. Звіти: Директора, наглядової ради і ревізора про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2015р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку.
  4. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

Основні показники

фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

  •  

Звітний 2015 р.

Попередній 2014р.

Усього активів

392,9

296,7

Основні засоби (за залишковою вартістю)

175,6

213,0

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

47,3

72,4

Сумарна дебіторська заборгованість

9,6

4,1

Грошові кошти та їх еквіваленти

160,4

7,2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-502,8

-594,5

Власний капітал

360,9

269,2

Статутний капітал

148,8

148,8

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

32,0

27,5

Чистий прибуток (збиток)

91,7

1216,7

Середньорічна кількість акцій (шт.)

595 280

595 280

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

7

Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, можливо за адресою:

37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Червноармійська, 152, у головного бухгалтера товариства  Григоренко Т.П. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00. тел.(05358)2-10-79.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах –14.03.2016 року.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 16.02.2016р. в "Бюлетень. Цінні папери України" № 28.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посадиДиректорПаєвський Сергій Миколайович
(підпис)(ініціали та прізвище керівника)
М.П.16.02.2016
(дата)