ПрАТ «Пирятинське АТП - 15343»
 

ПрАТ «Пирятинське АТП - 15343»

Код за ЄДРПОУ: 03118179
Телефон: 0535821079
Юридична адреса: 37000, Полтавська область, Пирятинський район, м.Пирятин, вул.Європейська, 152
 
 

Вид інформації: "Повідомлення про збори 22.03.2017" ***** Дата розміщення: 0000-00-00


Тип информаціїПовідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів:22.03.2017
Дата публікації17.02.2017 09:46:24
Найменування емітента*Приватне акціонерне товариство «Пирятинське автотранспортне підприємство 15343»
Юридична адреса*37000, Полтавська область, Пирятинський район, м.Пирятин, вул.Червоноармійська, 152
Керівник*Паєвський Сергій Миколайович - Директор. Тел: 0535821079
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

     Приватне акціонерне товариство «Пирятинське автотранспортне підприємство 15343», місцезнаходження: 37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Європейська (Червноармійська), 152 повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів, які відбудуться  22 березня 2017 року о 13-00  за адресою: 37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Європейська (Червноармійська), 152, адмінприміщення товариства, каб.№1.

 Реєстрація проводиться  з  12-30  до 12-50 год.  22 березня 2017 року  за місцем проведення зборів.

 

Проект порядку денного (з проектом рішень):

 

 1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1). Підрахунок голосів з цього питання здійснює тимчасова лічильна комісія у складі:

- Білик М.Г. – Голова тимчасової лічильної комісії,

- Окружко Ю.Г. – член тимчасової лічильної комісії.

2). Обрати лічильну комісію в складі :

 • Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії;
 • Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії.
 1. Протокол про підсумки голосування по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Пирятинське АТП-15343» є додатком до Протоколу.
 2. Затвердити регламент та процедуру проведення загальних зборів.
 • Надати доповідачам  по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; виступаючим – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;
 • Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;
 • Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.
 • Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.

 

 1.  Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

 

Проект рішення.

 1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів:
 • якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;
 • кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера
 • кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі  бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

 

 

 1. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.

 

Проект рішення.

 1. Обрати головою зборів Білика Михайла Григоровича.
 2. Обрати секретарем зборів Окружко Юлію Геннадіївну.

 

 

 1. Звіти: Директора, наглядової ради і ревізора про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2016р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку покриття збитку.

 

Проект рішення.

     1. Річну фінансову звітність за 2016 рік  затвердити.

     2. Збиток, покрити за рахунок розширення виробництва та збільшення обсягів робіт.

3. У зв'язку зі збитковістю Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2015-2016 роки дивіденди не нараховувати та не сплачувати.     

    4. Затвердити результати діяльності Наглядової ради у 2016 році.

    5. Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ за 2016р.

 

 

 1. Зміна місцезнаходження Товариства.

 

Проект рішення.

 1. Затвердити місцезнаходження Товариства: 37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Європейська152

 

 1. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

 

Проект рішення.

 1. Статут Приватного акціонерного товариства «Пирятинське автотранспортне підприємство 15343» у новій редакції затвердити. 
 2. Уповноважити Директора Товариства підписати Статут у новій редакції та зареєструвати його у відповідному органі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та територіальних громад.

 

 1. Затвердження Положень про: Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Ревізора, Виконавчий орган.

 

Проект рішення.

 1. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора затвердити.

 

 1. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

 

Проект рішення.

 1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Побочія Володимира Григоровича;Педяш Сергія Івановича;Педяш Олега Івановича.

 

 1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

 

Проект рішення.

 1. Обрати наглядову раду терміном на три роки із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встновлений законодавством строк(кумулятивне голосування).
 2. Зобов'язати наглядову раду обрати Голову наглядової ради.
 3. Зобов'язати наглядову раду обрати Директора Товариства.

 

 1. Припинення повноважень Ревізора.

 

Проект рішення.

 1. Припинити повноваження Ревізора Жук Ірини Володимирівни.

 

 1.  Обрання Ревізора Товариства.

 

Проект рішення.

 1. Обрати Ревізора терміном на три роки із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встновлений законодавством строк (кумулятивне голосування).

 

 1.  Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

 

Проект рішення.

 1. Попередньо надати згоду  Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб'єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Вказані правочини стосуються:

 •  відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов'язків та інших об'єктів;
 • правочини щодо отримання позик, кредитів;
 • правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства;
  1. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів, у тому числі цін відчуження майна, визначення розміру та цілей отримання кредитів, позик, та умов реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись  визначення об'єктів нерухомого майна, що підлягають реконструкції, знесенню, поділу,виділу та визначення в зв'язку з цим цільового призначення земельних ділянок, тощо, відповідно до прийнятого загальними зборами рішення.
  2. Уповноважити Директора Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

 

 

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

 •  

Звітний 2016р.

Попередній

2015 р.

Усього активів

269,4

392,9

Основні засоби (за залишковою вартістю)

213,0

175,6

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

 17,9

47,3

Сумарна дебіторська заборгованість

9,8

9,6

Грошові кошти та їх еквіваленти

 28,7

160,4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-627,1

-502,8

Власний капітал

 236,6

360,9

Статутний капітал

148,8

148,8

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

 32,8

32,0

Чистий прибуток (збиток)

 -124,3

91,7

Середньорічна кількість акцій (шт.)

595280

595280

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

 9

7

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Європейська (Червноармійська), 152, у головного бухгалтера товариства  Григоренко Т.П. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, тел.(05358)2-10-79.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 16.03.2017 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - http:// 03118179.smida.gov.ua.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 17.02.2017р. в бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 33.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посадиДиректорПаєвський Сергій Миколайович
(підпис)(ініціали та прізвище керівника)
М.П.17.02.2017
(дата)