ПрАТ «Пирятинське АТП - 15343»
 

ПрАТ «Пирятинське АТП - 15343»

Код за ЄДРПОУ: 03118179
Телефон: 0535821079
Юридична адреса: 37000, Полтавська область, Пирятинський район, м.Пирятин, вул.Європейська, 152
 
 

Вид інформації: "Повідомлення про збори 26.03.2019" ***** Дата розміщення: 0000-00-00


Приватне акціонерне товариство «Пирятинське автотранспортне підприємство 15343», місцезнаходження: 37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Європейська, 152 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 березня 2019 року о 14-00 за адресою: 37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Європейська, 152, адмінприміщення товариства, каб.№1.

Реєстрація проводиться з 13-30 до 13-50 год. 26 березня 2019 року за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 20.03.2019 року.


Проект порядку денного (з проектом рішень)


 1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.


ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1) Обрати лічильну комісію в складі :

 • Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії;

 • Окружко Юлія Геннадіївначлен лічильної комісії;

2) Затвердити порядок проведення чергових загальних зборів.

 • Надати доповідачам по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; виступаючим – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;

 • Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;

 • Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.

 • Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.


 1. Обрання голови і секретаря чергових загальних зборів акціонерів.


ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Обрати головою зборів Білика Михайла Григоровича.

 2. Обрати секретарем зборів Окружко Юлію Геннадіївну. 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.


ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Звіт Наглядової ради за 2018 рік прийняти до відома.

 2. Визнати роботу Наглядової ради у 2018 році задовільною.


 1. Розгляд звіту Директора за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.


ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Звіт Директора за 2018 рік прийняти до відома.

 2. Визнати роботу Директора у 2018 році задовільною. 1. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.


ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Звіт та висновки Ревізора за 2018 рік затвердити.

 2. Визнати роботу Ревізора у 2018 році задовільною. 1. Затвердження річного звіту товариства за 2018р. Розподіл прибутку і збитків товариства.


ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Річний звіт товариства за 2018р. затвердити.

 2. Збиток покрити за рахунок оптимізації витрат та збільшення обсягу перевезень, у зв'язку зі збитковістю Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2018 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати. 1. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб'єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 1 000 000,00 (один мільйон) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Вказані правочини стосуються:

 • відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов'язків та інших об'єктів;

 • правочини щодо отримання позик, кредитів;

 • правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства;

 1. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів, у тому числі цін відчуження майна, визначення розміру та цілей отримання кредитів, позик, та умов реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись визначення об'єктів нерухомого майна, що підлягають реконструкції, знесенню, поділу,виділу та визначення в зв'язку з цим цільового призначення земельних ділянок, тощо, відповідно до прийнятого загальними зборами рішення.

 2. Уповноважити Директора Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов. 1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження  його у новій редакції, у зв’язку з приведенням у відповідність до чинної редакції  Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації  нової редакції Статуту.ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Затвердити зміни до Статуту Товариства, викладені у новій редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПИРЯТИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15343», у зв’язку з приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до останніх змін Закону України «Про акціонерні товариства». 

 2. Уповноважити Директора Товариства Паєвського Сергія Миколайовича на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту. 1. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення  їх у новій редакції з метою приведення  у відповідність до чинної редакції  Закону України «Про акціонерні товариства», а саме до: Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Директора, про Ревізора Товариства. Уповноваження особи на підписання нової редакції положень.ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, викладені  у нових редакціях  Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Директора, про Ревізора Товариства. Уповноважити Директора Товариства Паєвського Сергія Миколайовича на підписання нової редакції положень.Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2018р.

Попередній

2017 р.

Усього активів

308,7

325,4

Основні засоби (за залишковою вартістю)

194,0

234,1

Запаси

26,6

15,5

Сумарна дебіторська заборгованість

12,9

9,6

Гроші та їх еквіваленти

75,2

66,2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-590,0

-575,8

Власний капітал

273,7

287,9

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

148,8

148,8

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

35,0

37,5

Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)

-14,2

51,3

Середньорічна кількість акцій (шт.)

595 280

595 280

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,0239

0,0862


Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Європейська, 152, у головного бухгалтера товариства Григоренко Т.П. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, тел.(05358)2-10-79.

Акціонери мають право звернутися до АТ за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і доручення на право участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів акціонерів, кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до проекту порядку денного шляхом особистого письмового звернення до Голови наглядової ради за місцезнаходженням Товариства. Пропозиції мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу товариства, передбачену чинним законодавством України. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - http:// 03118179.bs1998.info


Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15 лютого 2019 року – дату складання

переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість простих іменних акцій - 595 280 штук

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 479 096 штук